tv3.lv

Bērns un mājdzīvnieki: hiperaktīvam nepieciešams suns, bet guļavam – papagailis

Situācija, kura pazīstama daudziem vecākiem: bērns lūdz nopirkt māj­dzīv­nieku, bet pieaugušie bieži vien to uz­skata tikai par bērna kaprīzi, kas pāries. Taču izrādās, ka kontakts ar dzīv­nie­kiem bērniem ir pat nepieciešams.

2016. gada 14. aprīlī 13:39

Mājdzīvnieks rada mājās miera, sil­tuma atmosfēru, dod pastāvības sa­jūtu, tas kļūs par bērna labāko draugu — īpaši, ja viņš ir vienīgais bērns ģimenē. Suns bērnam dod aizsargātības sa­jūtu. Ar suni nav bailes iziet pastaigā, nav bailes mājās, ja nav klāt pieaugušo. Bet kaķis ar savu murrāšanu var no­mierināt vai novērst uzmanību, ja bērns ir satraucies vai atrodas stresa stāvoklī.

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Mīlestība

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Bērnam nepieciešama mīlestība. Četr­­kā­jainie draugi un putni vienkārši mīl savu saim­nieku, ar viņiem var at­slā­bināties un atpūsties. Dzīvnieks vien­mēr ir līdzās, bet māte vai tēvs bieži vien aizņemti ar mājas darbiem.

Spriedzes noņēmējs

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Ja ģimenē ir saspringta atmosfēra, bērns no tā cieš. Glaudot kaķi vai dar­bojoties ar kāmīti, bērns uz laiku spēj aizmirst visas nepatikšanas.

Atbildība

Mājas mīluļi audzina bērnā atbil­dības sajūtu. Šīs jūtas ir jāieaudzina, tās nevar ģenētiski pārmantot, bet ve­cākiem un skolo­tājiem ne vienmēr tam pietiek lai­ka. Ja bērnam uztic rūpes par kucēnu vai papa­gaili, viņš kļūst pieau­gušāks, jo no viņa ta­gad ­tik daudz kas ir atkarīgs.

Disciplīna

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Mājdzīvnieki arī disciplinē. Bērni ie­mācās ievērot dienas kārtību — ar suni jāiet pa­staigāties katru dienu jeb­kuros laika ap­stākļos. Ja bērnu ir grūti atraut no datora vai piespiest nodar­boties ar fiziskiem vin­grinājumiem, tad ar suni viņš labprāt pa­skraidīs un pa­spēlēsies svaigā gaisā.

Kādu dzīvnieku bērnam izvēlēties?

Hiperaktīviem bērniem nepie­cie­šams dzīv­­nieks, ar kuru var savstarpēji dar­boties, atbrīvoties no liekās ener­ģijas. Šajā gadī­jumā vispiemērotākais būs kus­tīgs, aktīvs suns. Var būt, ka svešs suns stipri nobaida bērnu, kā rezultātā attīstās stostīšanās. Un ārs­tēt to var palīdzēt, lai cik dīvaini liktos, tieši suns. Ja mājās atnes kucēnu un parāda bērnam, ka arī suns var būt maziņš un bezpalīdzīgs, no kura nav jābaidās, tas veicinās izve­seļošanos.

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Bērniem, kuriem piemīt tieksme bieži uz­traukties, ieteicams vērot zivti­ņas akvārijā — uzmanības pie­vēr­šana kaut kam sta­bilam, skais­tam un tajā pat laikā dzīvam, palīdzēs pakā­peniski nomierināties.

Foto

Intravertiem, flegmatiskiem bērniem vaja­dzīgi zvēriņi, ar kuriem var kon­taktēties ar skaņu un pieskārienu pa­līdzību: jūras cūci­ņas, kāmīši, pelītes. Kontaktēšanās ar pe­lēm, kāmīšiem un trušiem palīdz bērnam pārvarēt kaut­rīgumu un ne­izlēmību.

Papagaiļi ceļas ļoti agri un var uz­modināt bērnu, bet ar bruņurupučiem bērniem parasti ir garlaicīgi — ar viņiem nevar kontaktēties un arī novērot viņus nav diez cik interesanti.

Foto

Daži bērni izjūt grūtības, kon­tak­tējoties ar vienaudžiem vai pieau­gu­šajiem. Mājdzīv­nieki veicina viņu adap­tēšanos sabiedrībā.

Ko darīt, ja…

Vecāki bieži vien aizdomājas, kad tieši iegādāties mājdzīvnieku. Tas ir ļoti indivi­duāli. Mēdz būt tā, ka jau pirms bērna dzimšanas mājās ir kaķis vai suns. No otras puses, jo bērns vecāks, jo saprātīgāks būs viņa lēmums iegā­dāties uzticamu draugu un būt atbil­dīgam par to. Esiet uzmanīgi pret saviem bēr­niem — ja ievērojat, ka viņu sākuši interesēt jaunumi par suņiem vai ka­ķiem, tad bērns drīz vēlēsies iegā­dāties mājdzīvnieku.

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Ja bērns atnes mājās dzīvnieku no ielas, neizmetiet viņu atpakaļ uz ielas. No tā bērns var gūt psiholoģisku trau­mu, kas vēlāk var izpausties kā ciet­sirdība un bezjūtīgums pret citiem dzīv­niekiem vai pat pret tuviem cilvē­kiem. Ja tiešām dzīvnieku nav iespējams paturēt mājās, pacentieties viņam atrast citu saim­nieku vai iekārtot patversmē.

Bieži vecāki atsakās iegādāties māj­dzīv­nieku, jo baidās no alerģiskām reak­cijām. Vispirms ir jāzina, ka no­sliece uz alerģijām ir iedzimta. Ja tā ir vienam vecākam, tad ticamība, ka tāda būs arī bērnam ir 50%, bet, ja tā ir abiem vecākiem, tad — 80%. Ja vecāki ir veseli un dzīvnieks mājās ir jau pirms bērna piedzimšanas, tad viņa imūn­sistēma paspēs adaptēties un risks attīs­tīties aler­ģijai nav liels.

Kolumbijas bērnu veselības aizsar­dzības centrā tika veikti pētījumi, un zinātnieki pierādīja, ka 5 gadus veciem bērniem, kuriem mājās bija māj­dzīv­nieki, daudz retāk attīstījās alerģiskas reakcijas un bronhiālā astma. Saskaņā ar pētījumu, bērniem, kuri jau no agra vecuma atradās kontaktā ar kaķiem, asinīs novēroja augstu antivielu titru pret kaķu antigēniem.

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Bērniem trīs gadu vecumā, kuriem an­tivie­las izveidojušās agrā bērnībā, biežāk novē­roja simp­tomus, kas saistīti ar bron­hiālo astmu, bet piecu gadu vecu­mā tiem pašiem bēr­niem šie simptomi tika novēroti daudz retāk. Pagaidām vēl zinātnieki ne­var ieteikt iegādāties kaķus bronhiālās ast­mas profi­laksei. Taču arī izvairīšanās no kontakta ar dzīvniekiem nesamazina sli­mības attīs­tīšanās risku. Ja bērnam jau ir bronhiālā astma un alerģija pret kaķiem, tad gan dzīv­nie­ciņam jāpa­meklē jauna dzīvesvieta.

Savukārt Varvikas universitātes zi­nāt­nieki apgalvo, ka bērni, kas  kon­taktējas ar mājdzīvniekiem, retāk slimo. Amerikāņu mediķi apsekojuši 474 ve­se­lus bērnus ar alerģiskām reakcijām un no­skaidrojuši, ka no dažāda veida aler­ģijām cieš 33% bērnu, kuri nekon­taktējas ar kaķi vai suni. Tajā pat laikā 77% bēr­nu, kuru ģimenēs ir māj­dzīv­nieks, alerģiju nav. Zinātnieki šo faktu izskaidro ar to, ka baktērijas, kuras nonāk bērna orga­nismā pie kontaktēšanās ar dzīvnieku, rosina imūn­sistēmu strādāt intensīvāk, izstrādājot notu­rību pret alerģiskām re­ak­cijām. Tā ir kā savdabīga pote.

Ziņo par kļūdu rakstā

Iezīmē kļūdaino tekstu un spied Ctrl+Enter.

Iezīmē kļūdaino tekstu un ziņo par to!

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Saturs turpinās pēc reklāmas

Reklāma

Reklāma aizvērsies pēc 0 sekundēm

Reklāma aizvērsies pēc 0 sekundēm